De Kavel Privacy Verklaring

1 oktober 2018

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacy wetgeving voor de gehele EU. Op grond hiervan heeft de vereniging stappen ondernomen om ons hieraan te confirmeren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder, handhaaft de nieuwe privacywet. Omdat ook onze vereniging te maken heeft met persoonsgegevens waarmee veilig omgegaan moet worden heeft de Kavel een Privacy verklaring opgesteld.

 

De Volkstuinders-vereniging ‘De Kavel’ (hierna: De Kavel) biedt verschillende diensten aan in het kader van tuinieren. De vereniging verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) leden en (van contactpersonen) van zakelijke relaties. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met ons De Kavel Privacy Verklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

In onze ‘De Kavel Privacy Verklaring” hebben op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De Privacy Verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Volkstuinders-vereniging ‘De Kavel’ 

De Mars 24

6932BN  Westervoort


Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Het zijn dus gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam samen met uw adres). Wanneer anderen die persoonsgegevens ter beschikking krijgen, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Dit wordt geregeld door het opnemen van een disclosure (openbaring) bij het betreffende document, waarmee de verantwoordelijkheid wordt doorgegeven. Foto’s en video’s  die genomen op het complex worden ook gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt De Kavel persoonsgegevens?

De Kavel verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad.

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers, zowel in het heden en in het verleden.
  • Mensen die informatie van “De Kavel” willen ontvangen.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee De Kavel een relatie heeft of heeft gehad.

 

Verwerkt De kavel ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De Kavel legt geen bijzondere persoonsgegevens vast in haar relatiebestanden.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich inschrijft als lid van de vereniging, wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen daarmee onder de verantwoordelijkheid van De Kavel te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u informeert ons over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door de hiervoor verantwoordelijke bestuursleden vastgelegd in een relatiebestand.

Als u onze website bezoekt, dan verwerken wij geen persoonsgegevens van u zoals bedoeld in de AVG. Om de website van De kavel te kunnen bezoeken moeten bezoekers eerst een cookie melding toestaan. De Kavel slaat uitsluitend een geanonimiseerd IP nummer (= incompleet) op.  Dit anonieme IP nummer is daardoor niet (door Google) te traceren naar individuele gebruikers.  Met behulp van Google Analytics kan De Kavel het website bezoek analyseren. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan De Kavel verstrekt kunnen aan een derde partij worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is (bijv. voor verzending zaden door gezamenlijke aankoop). Met de betrokken partij wordt dan een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden vastgelegd over de beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

De Kavel maakt gebruik van procedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving en voor de toegang tot de elektronisch vastgelegde data worden inlognamen en wachtwoorden gebruikt. De Kavel bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. Alleen bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie en het relatiebestand. Moeten persoonsgegevens via e-mail worden verstuurd, dan wordt deze met een beveiligd bestand verzonden. Via SMS wordt vervolgens de beveiligingscode verzonden.

Op de website staan foto’s waarop mogelijk leden te zien zijn. Heeft u daar bezwaar tegen, neem dan contact op met het bestuur. Die foto’s zullen dan verwijderd worden. Indien nodig kunnen alle foto’s van de website verwijderd worden

 

Cookies, wat is een cookie?

Wij maken gebruik van een website met beveiligde verbinding, en maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De website maakt alleen gebruik van cookies die nodig zijn voor een juiste werking van de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@dekavel.nl  Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te nemen. U kunt het verzoek ook via e-mail indienen en een kopie van het identiteitsbewijs meesturen, waarbij uw pasfoto en burger servicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van uw privacy. De Kavel zal zo snel mogelijk (en zeker binnen een week op uw verzoek reageren.

 

Wijzigingen in Privacy Verklaring

De Kavel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het De Kavel Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 1 oktober 2018.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via bestuur@dekavel.nl  Mocht er naar uw mening niet adequaat op uw klacht gereageerd worden, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over onze Privacy Verklaring kunt u contact opnemen met De Kavel via het e-mailadres bestuur@dekavel.nl of via het eerder genoemde postadres.